Xin chào các bạn,  mời các bạn cùng lắng nghe Chương trình phát thanh măng non số 26 của Liên đội trường PTDTBT TH Hoàng Liên ngày hôm nay!

 

Chủ đề: Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Như thường lệ, Ngày 09/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn được bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Nhằm hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả, ngày 30/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2787/Bộ tư pháp – Phổ biến giáp dục pháp luật. Theo đó, chủ đề của Ngày pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ở Việt Nam chúng ta đã có khẩu hiệu: "Sống, làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật” ra đời từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều thể chế đã được ban hành,nhiều giải pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được triển khai thực hiện, nhưng kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong xã hội chưa cao, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật, ảnh hưởng đến nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, coi là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng. Trong đó có mô hình Ngày pháp luật là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  hiện có. Từ sáng kiến trước đây của một số tỉnh, trong năm 2010 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đã hướng dẫn việc nhân rộng Ngày Pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

                                                                                                          

Đến nay, hầu hết các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện mô hình này và đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm sự công khai, minh bạch của các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013, nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật , với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; xác lập trách nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức và xã hội cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật  mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đều có quyền và được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin về pháp luật, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Điều đặc biệt, trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã dành trọn 01 điều để quy định về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam). Theo đó, “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam”. Ngày 09/11 chính là ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) thông qua Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta.

                                                                                                                 

Vì vậy, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày để cả nước tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm để:

 - Một là: “Khẳng định trí, vai trò của  Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội”.

        - Hai là: “Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật”.

- Ba là: “Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”.

       - Bốn là: “Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”.
     - Năm là: Việc tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" còn là dịp để “Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu  trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật”.

        Thông qua các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam để thu hút sự quan tâm và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành và tự giác bảo vệ Hiến pháp và pháp luật sẽ góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

                                                                                                           

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Trường PTDTBT TH Hoàng Liên: “Cán bộ, công chức, viên chức Trường PTDTBT TH Hoàng Liên gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

Với ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam nêu trên, chúng ta tin rằng: Khi cả xã hội chung tay cùng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khi Hiến pháp, pháp luật được tôn vinh thì pháp luật sẽ được thượng tôn trong ý thức mỗi người. Khi đó, việc “Sống, làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật” sẽ luôn được tuân thủ.

                                                                                                               

        Chương trình phát thanh đến đây là hết rồi! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh măng non lần sau!